ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

 

Земеделски и екологични организации недоволстват срещу предложените от Министерството на околната среда и водите промени в Закона за генетично модифицираните организми.

Д-р Светла Николова от Сдружение "Агролинк" обяви от името на протестиращите още, че е изготвена и петиция за забрана на генно-модифицираната царевица MON 810. Към гласовете „против” се добави и коментарът на бившия депутат Борислав Великов, който изготвял закон в тази област и добре познавал проблема с генномодифицираните растения, както и рискът от отглеждането и употребата им. Според него оценката на риска трябва да се направи още сега, като се прецени внимателно дали икономическите интереси на някои чуждестранни фирми или дори на нашите производители не застрашават националния интерес, който в случая е само един - да се запази страната чиста от генно модифицирани организми.

Проф. Димитър Славов от Българско сдружение "Торове и торене" също изрази своите опасения от отглеждането на такива растения. Последствията от използването на генетично модифицирани организми при храните могат да се окажат непредвидими. По думите му може би в бъдеще ще имаме необходимата организация за такова земеделие.

От гледна точка на бизнеса управителят на фирма "Тандем” Кирил Вътев обясни, че основната характеристика на българския пазар е ценова ориентация – „искаме да ни е евтино и не ни интересува колко скъпи ще ни излязат лекарствата после”.

Споровете са горещи. Представят се и научни и наукоподобни аргументи. А бъдещето не може да бъде спряно. Нека поне подходим с отворени очи към него и с отговорност.

Представяме по-долу мотивите на правителството към критикувания законопроект:

 

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми

 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО) се предлагат за отстраняване констатирани неточности и непълноти при транспонирането в законодателството на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и на Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното пускане в околната среда на генетично модифицирани организми и отменяща Директива на Съвета 90/220/ЕИО, и се цели постигане на пълно съответствие на националното законодателство с европейските норми.

При подготовката на законопроекта са взети предвид писмените коментари, изпратени от Европейската комисия до Министерството на околната среда и водите на 14 април 2009 г., относно транспонирането на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО, по повод стартирането на процедура за нарушение на чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност.

Предлаганите по-важни изменения и допълнения могат да бъдат обобщени, както следва:

1. Въвеждане на липсващи разпоредби от директивите и отстраняване на несъответствия:

а)  прилагане на по-строги предпазни мерки, когато има съмнения към кой клас да бъде класифицирана работата в контролирани условия и изключенията от това правило;

б)  предоставяне на възможност при определени условия работата в контролирани условия от клас 1 и 2 да започне или да продължи да се извършва, без да е необходимо издаване на разрешение от компетентния орган;

в)   потвърждаване от министъра на околната среда и водите на крайното класифициране на работата в контролирани условия, извършено от заявителя;

г)    провеждане на консултации и информиране на други държави членки, които могат да бъдат засегнати в случай на авария, както и предоставяне на определена информация на Европейската комисия;

д)  запазване поверителността на информацията, предоставена от заявителя при оттегляне на заявлението;

е)  отмяна на общи забрани, свързани с освобождаването в околната среда и пускането на пазара на генетично модифицирани организми (ГМО) на определени селскостопански култури, както и на забрани за освобождаване в околната среда на ГМО в определени територии;

ж)   провеждане на процедури по издаване на разрешително/постановяване на отказ, съответно привеждане на срокове в съответствие с директивите;

з)   въвеждане на ограничения/забрани въз основа на нова или допълнителна информация, станала известна след издаването на разрешителното, или въз основа на нови научни знания;

и)   въвеждане на разпоредби, свързани с докладването пред Европейската комисия;

к)   уеднаквяване прага на допустимост относно съдържанието на ГМО, за което не се изисква специално етикетиране.

2. Отмяна на разпоредби, свързани с процедури, уредени в Регламент 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз;

С извършената хармонизация се отменят някои текстове от действащи закони, мотивите за които са следните:

В закона за генетично модифицирани организми:

а) член 34 – отстранява се несъответствие с изискванията на Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното пускане в околната среда на генетично модифицирани организми и отменяща Директива на Съвета 90/220/ЕИО;

б) член 52, ал. 2 - отстоянията на полета, засети с ГМО, до такива с биологичен начин на производство, както и до конвенционалните култури се определят в условията на разрешителното за всеки случай поотделно в зависимост от конкретната култура и извършената оценка на риска;

в) член 64 – процедурата се провежда от Европейската комисия, съответно от Европейския орган за безопасност на храните, и е обществено достъпна;

г) член 69, ал. 4 - изискване на Директива 2001/18/ЕС за предоставяне на гаранции за обществена достъпност и прозрачност на взетите решения за пускане на ГМО на пазара; текстът е част от процедура - обект на подзаконов акт (наредбата по чл. 45);

д) член 74, ал. 3, т. 2 - материята е уредена в Регламент 1830/2003, чрез който минималното прагово ниво на допустимост на ГМО в продукти или съставка на продукти, предназначени за пазара, е установено на 0,9 на сто;

е) членове 79 и 80 и § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗГМО - въведените общи забрани за употреба, продажба и работа на ГМО са в противоречие с Директива 2001/18/ЕЕС; разрешаването на работа, употреба и продажба на ГМО се извършва за всеки конкретен случай поотделно, като могат да бъдат приложени и съответстващи механизми за налагане на ограничения и забрани;

ж) членове 84-98, чл. 99, ал. 2, т. 5-9 и чл. 103 - прилага се Регламент 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми;

з) членове 110 и 111 - контролът, предвиден в отменените членове, ще се осъществява от органите на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на земеделието и храните в рамките на техните правомощия;

и) членове 133 и 134 - наказателни членове, на които са отменени съответстващите членове от основния текст на закона (чл. 79 и 80);

к) член 142 - наказателен член, в който са отменени съответстващите членове в основния текст на закона, свързани с износ на ГМО (чл. 85 и 86).

В Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 359, ал. 1, т. 9 – материята се регламентира в чл. 109, ал. 2 от ЗГМО.

3. Терминологични и технически корекции, които целят отстраняване на допуснати несъответствия между българските разпоредби и тези на директивите. Основната част от предложените изменения и допълнения са насочени именно към прецизиране на текста, редактиране и допълване на разпоредбите в унисон с тези на директивите с цел постигането на точно и недвусмислено транспониране.

С въвеждането на предложените изменения и допълнения в Закона за генетично модифицирани организми, както и със съответните изменения и допълнения на Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия ще се осигури пълно и точно въвеждане на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия, и на Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното пускане в околната среда на
генетично модифицирани организми и отменяща Директива на
Съвета 90/220/ЕИО
.

 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА

 

нагоре   назад   в-к "Земеделска защита"