ОПРЕДЕЛИХА ПРАВИЛАТА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

Наредбата за определяне на процедури за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз влезе в сила на 08.12.2009 г. Същата е приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г. и е обнародвана в ДВ брой 97 от 8 Декември 2009 г.

Урежда процедурите за администриране на нередности,  включващи регистриране и администриране на сигнали за нередности, докладване на установени нередности и контрол върху прилагането им.

Предмет на наредбата са предприсъединителните програми на ЕС - ФАР, ИСПА (КФ Регламент 1164/94) и САПАРД, преходния финансов инструмент, частта за Шенген от Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение (Инструмента Шенген), оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС между Република България - Република Гърция и Република България – Румъния, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България - бивша Югославска република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за рибарство, многонационални програми и други, финансирани/съфинансирани от бюджета на ЕС.

Изчерпателно са изброени отговорните органи и ведомства за прилагането на процедурите по наредбата.

Важно е да се знае, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Създадена е възможност и на служителите, ангажирани с прилагането на процедурите да се следят взаимно, като им е вменено като задължение да докладват за нередности или за подозрения за нередности, извършвани от техни колеги. При съмнение за нередности се уведомяват българските компетентни органи, както и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Подробно е описан реда за администриране и регистриране на сигналите, както и системите за докладване и наблюдение на нередности и измами.

Важно място в наредбата са установените последващи действия и проследяване на регистрираната нередност, редът за възстановяване на отпуснатите суми, както и предвидените санкции за нарушителите. Предвижда се заличаване на длъжника от търговския регистър, включително търсене на наказателна отговорност с влязъл в сила съдебен акт.

С наредбата се дава легално определение, съгласувано с европейското законодателство на редица понятия като:   

"Нередност" съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95, означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

"Подозрение за измама" е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз "по отношение на разходите" е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:

а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейските общности;

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;

в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

"Сигнал за нередност" е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум следва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административно звено и описание на нередността.

"Структури, администриращи европейски фондове и програми" и "Администриращ орган" са административните структури, които изпълняват функции на Агенция САПАРД, изпълнителни агенции по програма ФАР, звена за изпълнение на проекти по програма ФАР, Изпълнителна агенция по инструмента "Шенген", управляващи органи по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство, Управляващ орган по Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94, Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, междинни звена по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Европейския фонд за рибарство, Национален партниращ орган по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз, Оперативната програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн и Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Национално звено за контакт по Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа и Национално информационно звено по Оперативната програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.

"Администриране на сигнали за нередности и установени нередности, касаещи бюджета на ЕО" е процедурата по получаване на сигнали за нередности, идентифициране на нередност, регистриране на идентифицираната нередност, докладване на нередността, последващо проследяване развитието на случая, включващо корективни действия и възстановяване на неправомерно изплатените суми по регистрираната нередност.

 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА

 

 

 

 

нагоре   назад   в-к "Земеделска защита"