ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ И НОВА НАРЕДБА ЩЕ СКЪСЯТ „ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА”

 

Министерството на земеделието и храните подготви промени в Закона за храните, които ще позволят на производителите на животински храни да продават директно на потребителите своите стоки. По този начин се очаква да бъде преодолян дисбалансът между ниските изкупни цени от производителите и високите потребителски цени, формиран от наличието на множество прекупвачи по веригата.

Излишните звена в хранителната верига ще се елиминират, което ще доведе до повишаване на изкупните цени и ще осигури достойно заплащане на фермерския труд.

Специална наредба ще уреди специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до краен потребител.

Директните доставки на земеделски продукти и храни са в интерес не само на производителите, но и на потребителите на храни с животински произход. Те ще им осигуряват по-богат избор от хранителни продукти, традиционни за съответния регион, със специфични качествени и вкусови характеристики. Наред с това потребителите ще имат възможност да закупуват хранителните стоки на по-достъпни цени, съобразно доходите в съответния регион. Предвижда се още в наредбата да бъдат регламентирани и хигиенните стандарти за производство на храни от животински произход, съобразени с европейските изисквания, както гаранции за тяхното спазване.

Прилагането новите правила се гарантира с адекватни санкции. По този начин България ще се възползва от предоставената възможност от европейското законодателство в областта на безопасността на храните възможност държавите-членки да създадат национални правила, регулиращи директните доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до крайния потребител.

 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА

 

 

 

нагоре   назад   в-к "Земеделска защита"